Accés a la plataforma
o
No té compte? Registris ara

CONDICIONS I TERMES D'ÚS

 1. Introducció
 2. Les presents condicions generals d'ús del sistema CerQana, regulen els termes i condicions d'accés i utilització de tots els elements del sistema CerQana (Plataforma Web - www.cerqana.com, CerQana APP y CerQana Familiar APP), propietat de Qbitera Software, amb domicili a C/ Ana Isabel Herrero 6 2º, 50008 Zaragoza i amb Codi d'Identificació Fiscal número B99447997, en adelante, «la Empresa», que l'usuari del sistema haurà de llegir i acceptar per utilitzar tots els serveis i informació i acceptar per fer servir tots els serveis i informació que es faciliten desde el sistema.

  L'usuari així com l'empresa, propietaria del sistema, podrá ser denominat conjuntament com les parts o cada una per separada com a part. L'accès i/o la utilització del sistema, de tots o part dels seus continguts i/o serveis significa la plena acceptació de les presents condicions generals d'ús. La posada a disposició i l'ús del sistema s'enten, sotmesa al estricte acompliment dels termes recollits en les presents condicions generals d'ús del sistema.

 3. Condicions d'ús
 4. Les presents condicions generals de l'ús del sistema regulen l'accès i la utilització del sistema, incloent els continguts i els serveis posats a disposició dels usuaris a i/o a través del sistema, o be pel sistema, be pels seus usuaris, be per qualsevol dels tercers. No obstant, l'accès i la utilització de certs continguts i/o serveis poden trobar-se sotmesos a determinades condicions específiques per determinats continguts o serveis.

 5. Modificacions
 6. L'empresa es reserva la facultat de modificar en qualsevol moment les condicions generals de l'ús del sistema. En tot cas, es recomana que consulti periòdicament les presents condicions generals d'ús del sistema, ja que poden ser modificades.

 7. Informació i serveis
 8. Els usuaris poden accedir a través del sistema a diferent tipus d'informació i serveis. El sistema es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la informació i serveis oferits des del sistema. L'usuari reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment el sistema pugui interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol de la informació o serveis. El sistema realitzarà els seus millors esforços per intentar garantir disponibilitat i accesibilitat a la web. Tot i això, en ocasions, per raons de manteniment, actualització, canvi d'ubicació, etc., pot suposar la interrupció de l'accès al sistema.

  El sistema no intervé en la creació d'aquels continguts i/o serveis prestats a subministrats per terceres parts en i/o a través del sistema, de la mateixa manera que tampoc controla la seva licitud. En qualsevol cas no ofereix cap classe de garantia sobre els mateixos. L'usuari reconeix que el sistema no es ni serà responsable dels continguts i/o serveis prestats o subministrats per terceres parts a i/o a través del sistema. L'usuari accepta que el sistema no asumirà responsabilitat per qualsevol tipus de dany o perjudici produit com a conseqüència de l'utilització d'aquesta informació o serveis de tercers.

 9. Obligacions de l'Usuari
 10. L'usuari haurà de respectar en tot moment els termes i condicions establertes en les presents condicions generals de l'ús del sistema. De forma expressa l'usuari manifiesta que utilizarà el sistema de forma diligent i assumint qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l'incompliment de les normes.

  L'usuari s'obliga a no utilitzar la informació i serveis oferits des del sistema per a la presa de decisions amb implicacions econòmiques ja que coneix que aquesta informació i serveis no están actualitzats i poden contenir incorrecions i errades. Així mateix, en aquells casos que es sol•licitin dades o informació s'obliga a no falsejar la seva identitat fent-se passar per qualsevol altre persona. L'Usuari accepta que l'utilització del sistema serà efectuada amb fins estrictament personals, privats i particulars. L' usuari no podrà utilitzar el sistema per activitats contraries a la Lley, la moral i l'ordre públic, així com per finalitats prohibides o que vulnerin o lesionin drets de tercers. Així mateix, queda prohibida la difusió, emmagatzemament i/o gestió de dades o continguts que infringeixin drets de tercers o qualsevol normativa reguladora de drets de propietat intel•lectual o industrial.

  Així mateix, l'usuari no podrà fer servir el sistema per transmetre, emmagatzemar, divulgar promoure o distribuir dades o continguts que siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o perjudicar el funcionament de qualsevol programa o equipo informàtic o de telecomunicacions.

  L'usuari no utilitzarà el sistema per enviar publicitat no autoritzada pel destinatari.

  L'usuari s'obliga a indemnitzar i mantenir indemnes al sistema per qualsevol dany, perjudici, sanció, multa, pena o indemnització que tingui que fer front el sistema, així com, incluits els honoraris dels advocats i/o procuradors, o de qualssevol tercer, derivades del incompliment de les presents condicions generals per part de l'usuari.

 11. Disponibilitat de la informació i serveis del sistema
 12. El sistema no garantitza la disponibilitat continua i permanent dels serveis, quedant d'aquesta manera exonerat de qualsevol responsabilitat per possibles danys i perjudicis causats com a conseqüència de la falta de disponibilitat del servei per motius de força major o errors a les xarxes telemàtiques de transferència de dades, al•liens a la seva voluntad, o per desconnexions realitzades per treballs de millora o manteniment dels equips i sistemes informàtics. En aquests casos, el sistema farà els seus millors esforços per avisar amb una antelació de 24 hores a la interrupció. El sistema no serà responsable per la interrupció, suspensió o finalització de la informació o serveis. Així mateix, no es responsabilitza de les possibles omisions, accesos indeguts o vulneració de la confidencialitat que tingui origen en problemes tècnics, de comunicacions o omisions humanes, causades per tercers o no imputables al sistema. Tampoc respondrà dels danys produïts per atacs informàtics o causats per virus que afectin a programes informàtics, sistemes de comunicacions o equips utilitzats pel sistema però fabricats o facilitats per un tercer. El sistema podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i/o bloquejar en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís l'accés a a la informació i serveis a aquells usuaris que incompleixin les presents normes.

 13. Responsabilitat del sistema
 14. L'usuari coneix i accepta que el sistema no atorga cap garantia de qualsevol naturalesa, ja sigui expressa o implícita, sobre dades, continguts, informació i serveis que s'incorporen i ofereixen des del sistema.

  Exceptuant els casos que Llei imposi expressament el contrari, i exclusivament amb la mesura i extensió en que ho imposi, el sistema no garantitza ni assumeix responsabilitat respecte als possibles danys i perjudicis causats per l'ús i utilització de la informació, dades i serveis del sistema.

  En tot cas, el sistema exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis que es puguin deure a la informació i/o serveis prestats o subministrats per tercers diferents de la Empresa. Tota responsabilitat serà del tercer ja sigui proveïdor, col•laborador o altre.

 15. Dades de caràcter personal
 16. Les dades personals que obtingui el sistema per la prestació de qualsevol servei o utilització del sistema s'integraran en un fitxer informatitzat. Les dades obtingudes seran utilitzades per oferir els serveis sol•licitats i també s'utilitzaran per mantenir informat a l'usuari sobre les novetats dels serveis i continguts del sistema, atenent, en el seu cas, a les preferències que l'usuari hagi indicat. L'usuari accepta rebre aquests correus electrònics, sempre que estiguin relacionats amb les preferències indicades o serveis i informació utilitzada per l'usuari. L' usuari manifesta de forma expressa que qualsevol dada personal o d'un tercer accedeixi, introdueixi, modifiqui o suprimeixi té dret a fer-ho o disposa de l'autorització expressa d'aquest tercer. El sistema informa a l'usuari que podrà exercir els drets d'accès, rectificació, oposició i cancelació dirigint-se a la següent direcció: ayuda@cerqana.com.

  El sistema adopta per el tractament de les dades totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat que siguin d'obligació, de conformitat amb l'establert per la legislació vigent.

 17. Propietat intel•lectual i industrial
 18. Tots els continguts, marques, logos, dibuixos, documentació, programes informàtics o qualsevol altre element susceptible de protecció per la legislació de propietat intel•lectual o industrial, que siguin accesibles en el sistema corresponen exclusivament a l'empresa o als seus legítims titulars i queden expressament reservats tots els seus drets sobre els mateixos. Queda expressament prohibida la creació d'enllaços d'hipertext(links) a qualsevol element integrant de les pàgines web del sistema sense l'autorització de l'empresa, sempre que no siguin a una pàgina web del sistema que no requereixi identificació o autenticació pel seu accés, o el mateix estigui restringit.

  En qualsevol cas, el sistema es reserva tots els drets sobre els continguts, informació de dades i serveis que ostenti sobre els mateixos. El sistema no concedeix cap llicència o autorització d'ús a l'usuari sobre els seus continguts, dades o serveis, diferent de la que expressament es detalli en les presents condicions generals d'ús del sistema.

 19. Legislació aplicable, jurisdicció competent i notificacions
 20. Les presents condicions es regeixen i s'interpreten d'acord amb les Lleis d'Espanya. Per qualsevol reclamació serán competents els jutjats i tribunals de Saragossa. Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que l'Usuari desitji efectuar a l'Empresa titular del sistema haurán de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han sigut correctament realitzades quan hagin sigut rebudes a la següent direcció C/ Ana Isabel Herrero 6 2º, 50008 Zaragoza.

 21. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
 22. Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficacia tan sols afectarà a dita disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, substituint les presents condicions generals a tota la resta, considerant-se tal disposició total o parcialment per no inclosa.

 23. Condicions d'ús adicionals
 24. Ús del software. Podrà utilitzar CerQana única i exclusivament per utilitzar i gaudir dels serveis de CerQana que li facilita Qbitera Software, segons permeten les Condicions d' Ús, aquests Condicions d' Ús de Software i les Condicions Generals dels Serveis. No podrà separar cap dels components individuals del Software de CerQana per fer-los servir en els seus propis programes o compilar part d'ells junt amb els seus programes, ni transferir-lo pel seu ús junt amb un altre servei, ni podrà vendre, llogar, arrendar, prestar, distribuir ni otorgar subllicències ni cedir de qualsevol altre forma cap dret del Software de CerQana, ja sigui en part o en la seva totalitat. No pot utilitzar el Software de CerQana per un ús il•legal. Podrem anul•lar la prestació del Software de CerQana i denegar-li el dret de l'ús de CerQana en qualsevol moment. En cas d'incompliment d'aquestes Condicions d'Ús de Software, les Condicions d'Ús de CerQana i altres Condicions Generals dels Serveis, els seus drets d'ús del Software CerQana cessaran sense notificación previa. Existeixen condicions adicionals contingudes o distribuides juntament amb el Software de CerQana, segons s'especifiquen en la documentació relacionada que son aplicables al Software de CerQana (o software incorporat al Software de CerQana) i que prevaldran en l'ús de dit Software de CerQana en cas de conflicte amb les presents Condicions d'Ús de Software. Tot el software utilitzat pels Serveis de CerQana es propietat de CerQana o els seus proveïdors de contingut software i està protegit per les lleis de Luxemburgo i internacionals sobre els drets de propietat intel•lectual i industrial.

  Utilització de serveis de tercers. Quan s'utilitzi el Software de CerQana, pot també estar utilitzant un o varis serveis de tercers, com poden ser un servei de dades d'un suport o proveïdor de plataformes mòbils per utilització de les xarxes inalàmbriques. L'ús d'aquests serveis prestats per tercers pot estar subjecte a polítiques adicionals, condicions d'ús i taxes aplicables.

  Prohibició de realitzar actes d'enginyeria inversa. No li està permès, ni tampoc incentivar, ajudar o autoritzar a qualsevol altre persona, a, copiar, realitzar actes d'enginyeria inversa, descompilar ni desacoblar, o de qualsevol altre forma manipular, el Software de CerQana, ja sigui en part o en la seva totalitat, ni crear obres derivades desde o sobre el Software de CerQana.

  Actualitzacions automàtiques. A fi de mantenir el seu Software de CerQana actualitzat, pot ser que li oferim, sense previa notificació al efecte, actualitzacions ocasionals automàtiques o manuals.

 25. Bona fe i diligència
 26. Les Parts es comprometen a complir les seves obligacions i a exercitar els drets que es desprenguin de les presents condicions conforme a les més estrictes exigències de bona fe i diligència.